Tájékoztató és vállalási feltételek - frissítve

 

 

Index3000 Autósiskola                                                                                      /2021 O./

Békéscsaba

 

            Tájékoztató és vállalási feltételek

a Tanuló részére

/ 179/2011. (IX.2.) Korm rendelet 5/A.§  értelmében, KAV Vizsgaszabályzata alapján  /

Képzőszerv neve:     Index3000 Autósiskola                                                            Fknysz: 00149-2010    

Címe: 5600 Békéscsaba Thököly utca 6.

 Telefonszáma:                +36 30 9582 533

                                          06-66-322-509

 E-mail :   index3000autosiskola@gmail.com          www.index3000.hu

                  A vállalkozás formája:  egyéni vállalkozás

                  Vállalkozás nyilvántartási száma: 6217117           

                  Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: 00149-2010

                  Kamarai nyilvántartás száma: 130685/3/2012/BMKIK

                  Iskolavezető neve: Dékány Zsigmond

                 Ügyfélfogadó helyiség címe: 5600 Békéscsaba Thököly utca 6.

                 Telefonszáma:  +36 30 9582 533

                 Ügyfélfogadás időpontja: hétfő 12.00 – 20.00 óra

                 Telephely:nincs

                 Tanfolyamra jelentkezés isklavezetőnél: - személyesen, telefonon

                                                          vagy e-mail útján. / dekanyzsigmond49@gmail.com /

                A felvételhez  PÁV vizsgálat nem szükséges !

Beiskolázás, felvétel  feltételei:  

Jelenleg „B” kategóriás képzésre lehet jelentkezni!

A Tanuló megbízza a Képzőszervet a képzés időszakára adatainak kezelésére a tanfolyam- és vizsgák ügyintézéseinek eseteire. 2016/679 rendelet előírásai alapján végzi. / GDPR /

Alapfokú iskolai végzettség elvégzéséről jelentkezéskor nyilatkozni kell és a  „Bizonyítványt” be kell mutatni – a Tanulónak, eredetiben, személyesen - az első kresz-vizsga napjáig - a KAV Békés megyei Vizsgaközpontjában  / 3.1.9. a). Békéscsaba Szarvasi u. 107. „B” épület.kategória

„B”

 

 


kor

 16 és fél éves kor betöltése

 

         

 

      


további feltételek

 

  orvosi eü. alkalmasság

  alapfokú iskolai végzettség

 

 

  Vizsgára bocsátás feltételei

Vizsgára az jelenthető, aki a tanfolyamot elvégezte. E-learning képzés esetén Képzési Igazolással.

 Megfelel a leírt korhatárnak és a vizsgadíjat kifizette!  Képzőszervvel egyeztettve a sikeres  felkészült és a Vizsgaközpont pénztárába befizette a vizsgadíjat. / Iskola segít /                                                                           vizsga típus


kategória


kor


további feltételek


elméleti


„B”


16 év és 9 hó után ( ideális )


      Kresz tanfolyam elvégzése


 


 


 


gyakorlati


 „B”


 

               17. év betöltése


sikeres Kresz vizsga

     

 E-learninget elvégzését Képzési Igazolással jelzi, amit az e-Titán képzési rendszer kezel.

A kresz tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát.   Elmulasztása esetén a tanfolyam elévül. 9 hónapon belül tett, esetleges sikertelen vizsga esetében a vizsgajogosultság további 3 hónappal bővül. 12 hónapon belül sikeres vizsgával kell zárni.

Sikertelenség esetén - 12 hó elteltével -  a Tanfolyamot meg kell ismételni! Tantárgyak és követelmények: Alapismeretek     -     Kresz tanfolyam –  E-learning    

       ( Oktatási csomag, amely a teljes képzési tematikát biztosítja )


 

 


"B"


Közlekedési ismeretek                                                                                     

 

X


Járművezetés elmélete                                                                                     

 

X


Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                                                               


 


X

 Elméleti oktatások, konzultáció helye:             Békéscsaba Thököly u. 6.   

E-learning esetén otthon, saját lakás !   Jellemző, kedvelt és ajánlott forma!

 Járművezetés gyakorlata:

50 perces gyakorlati órák,        2x50 perc/nap


 


 


 


„B”

          29 óra


Alapoktatás / óra


        

   

  9*


Főoktatás /óra   / + 1 óra vizsga


     

   

20


Járművek                                                                                                                     Fiat Grande

                                                                                                                                                                                   Punto

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Gyakorlati oktatás helye:   Békéscsaba bel- és külterülete

Vizsgatárgyak

Elmélet:               közlekedési alapismeretek, Kresz-vizsga, számítógépen

Gyakorlat:          B”:       - forgalmi gyakorlati vizsga.

Gyakorlati vizsgára a képzési rendeletben előírtak teljesítése után lehet jelentkezni.

 Közlekedésbiztonsági szempontból meg  kell felelni!

A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama „B” kategóriában 60 perc.  Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete és mellékletei tartalmazzák.

A bemutatott iratoknak érvényeseknek kell lenniük. Személyazonosít igazolvány vagy útlevél . Érvényesítése a Tanuló kötelezettsége. Képzés közbeni változást be kell jelentenie.  Lejárt igazolvány a vizsgán nem fogadható el.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga -a 11§ (1) bekezdésének c, pontja tekintetében  két  évig érvényes. 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet úgy rendelkezik továbbá, hogy: „ A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, az azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli PÁV vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető” /Bővebben (41/2004.(IV.7.)  GKM rendelet/

 Elsősegély-nyújtási ismeretekről tanfolyam és vizsga:

 Szükség esetén a képzés időszakában az iskola szervezi. Eü ismeretek igazolásának, vizsga előtti elismertetésében az Iskola tud segíteni. / be kell mutatni! /  Igazolt eü ismeretek birtokában a Tanuló kezdeményezheti az ill. közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, ill. a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő ágazatába tartozó egészségügyi szakképesítések esetében  az erről szóló okiratot, diplomát bemutatja elfogadásra az okmányirodában, vagy a Vöröskereszt megyei szervezeténél kezdeményezi a mentesség megállapítását. 2. A Magyar Vöröskereszt által kiadott mentességi dokumentum

Megyei/Fővárosi Szervezet fejléces papíron kiadott sorszámozott nyilatkozata arról, hogy a mentesség megállapítását javasoljuk/nem javasoljuk

 

Vezetői engedély átvétele:

Sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki és azt három munkanap elteltével elektronikus úton megküldi a közlekedési igazgatási hatóságnak. /Okmányirodának, 14.§ 5.bek.  /

- A vezetői engedély igényléséhez,  kiállításához szükséges egyéb igazolásokat / pl.  orvosi alkalmassági, Eü-vizsgát igazoló kártyát vagy az elfogadásra alkalmas  Eü. végzettséget bizonyító okiratot /   a közlekedési igazgatási hatóságnál  kell bemutatni. / Okmányiroda /  Az első vezetői engedély díjmentes.

Nem magyar állampolgár esetében a beiskolázástól kezdve külön előírások érvényesek! /326/2011. (XII.28.) kormányrendelet

A Tanuló jogai:

- képzés előtt megismerni a Tájékoztatót, vállalási feltételeket és a Szerződés tartalmát

- egyeztetni a gyakorlati képzés idejét és helyét

- képzését szüneteltetni továbbá szerződést bontani és három munkanapon belül kiállitott, igazolt                                                   teljesítménnyel„Képzési Igazolással” képzőszervet váltani. Új autósiskolát keresni, folytatni a képzést.

- kötelező képzési órák után vizsgára jelentését kérni, képzést segítő pót órára igényt tartani,  személyesen kérni                                                                                                                                      - panaszt tenni az Iskolavezetőnél vagy a Képzésfelügyelőnél

A Tanuló kötelezettségei:   E-learning képzésben részesülők az oktatási csomag  szerint. 

-  a tanfolyam megkezdését után követően 9 hónapon  belül kresz- vizsga eseménynek kell lennie

 /  min. egy vizsga / és 12 hónapon belül sikeres kresz-

   vizsgával kell zárni az elméleti képzést. Sikertelen vizsgák után a tanfolyamot ismételni kell!

- gyakorlati foglalkozásokon vezetőképes állapotban, időben megjelenni /lemondás 48 óra/

- hozza személyazonossági okmányát, esetleges vezetői engedélyét vagy

járművezetői igazolványát, megfelelő szemüvegét, kontakt lencséjét

- késés esetén az oktatóra 10 percet várni

- képzési díjat részletekben vagy „egyösszegben” előre személyesen vagy átutalással kifizetni.

- vizsgadíjakat előre személyesen a KAV pénztárába befizetni / Iskola segít…./

Képzőszerv jogai:

- az előírt nyilvántartásokban és okmányokban szereplő adatok kezelése

- munkavédelmi és közlekedésbiztonsági előírásokat megkövetelni

- képzési díjhoz, melyet a Szerződés szerint kell megfizetni.  Tandíjváltoztatás jogát fenntartani                                        

      /  Hátralék esetén a képzést szüneteltetni /

- nem együttműködő Tanulóval szerződést bontani

Képzőszerv kötelességei:

- betartani a Tájékoztatóban, Vállalási feltételekben és a  Szerződésben foglaltakat

- biztosítani a törvények és képzési rendeletek által előírt képzési feltételeket

- megfelelő képzést és szolgáltatást nyújtani a képzés teljes időszakában

- bizalmasan kezelni a személyes,különleges adatokat törvényi kötelettség szerint

- tanulónak a befizetett díjakról bizonylatot adni. „B” kat. kresztanfolyam díj visszaigényléséhez Igazolást kiállítani.                                                                   

- tanuló áthelyezési kérelmét segíteni

- esetleges panaszt kivizsgálni

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Közúti Gépjármű Közlekedési Hatósági Főosztály

Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

1440 Budapest Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-795-1700

email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

Felügyeletet ellátó szerv:

 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

             Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

             Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

             5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Tel.: 06-66-549-340 ;

             e-mail: bekes@kavk.hu

  

            Ügyfélfogadás:

            hétfő- csütörtök:   8.00 – 12.00,   12.30 – 15.00 óráig ,     pénteken 8.00 – 12.00 óráig.

 

 

 

     Tanfolyam, képzési  díjak    2020 01 01Tanfolyam, képzési díjak / Forintban /


Kategória:                                                                                                      Az elméleti tanfolyam díjából  / B / - jogosultság és feltételek mellett  – visszaigényelhető jelenleg 25.000,- .


    


   "B" 


 A képzéshez - jogszabály által - előírt elméleti                                

és kötelező gyakorlati órák alapján    + első vizsga óra                


       

 

  


 30.000,-

 

141.000,-

     

Képzési díj összesen:  /  Elmélet  + Gyakorlat  30 óra  * /                                            

                                                                                                                


       

 


   171.000,-


Pót óra díja:   Ft/óra                                                                            


       


 4.700,-

     
     

                                            

 Más jellegű díjak:


   Hatóságilag kötelező vizsgák- és tanfolyamok díjai  / Forintban /


Kategória                                                          „A1”                    „B125”


       "AM"


            "B"Orvosi alkalmassági                                                              

Eü. vizsga                                                                                         


        

        


           7 500

     *    8 200


Eü. tanfolyam                                                                 


 


    *  10 000


Elméleti vizsga díja                                          


 


4 600


Járműkezelési vizsga díja                                                    

 

       -----


Forgalmi vizsga díja                                      


 


11 000.


Kötelező összesen:                                                       

* meglétük esetén csökkentő tételek


 


41 300


„B” kategória képzési költsége /30 óra / és a hatósági vizsgadíjai összesen:

       / feltételezi minden vizsga első sikerességét /                              „KK”                                     


 


212 300,-

Vezetői engedély - Jogosítvány - mint első okmány az okmányirodában  - díjtalanTovábbi díjtalan szolgáltatások, melyek értékesen segítik Önt!

Képzéshez szükséges adminisztráció: - tanfolyam és vizsgák szervezése                                 díjtalan

Konzultáció és oktatási segédanyag biztosítása                                                                           díjtalan

   

„B” kategóriánál  1 óra Alapoktatás 


díjtalan


1 db Kresz könyv  kölcsönzés


díjtalan


Emlékeztető vezetésnél tudásszint felmérés (szükség esetén)


díjtalan

 

        2020. 01. 01.                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                   A díjtalan szolgáltatások értéke 10 000 Ft., amelyben Ön részesül!

 A tanfolyam díja részletekben is fizethető.

 Érdeklődjön további, eseti jellegű kedvezményeinkről!

Békéscsaba, 2020.  január                                                                                                             Dékány Zsigmond     

                                                                                                                                                             iskolavezető

                                                                                                                 

                                           2019                 2020

ÁKO:                                122%                on-line

KK                                  210.600,-           249.900,-                                                                                                                                                                    

VSM  elmélet                 61.54 %              on-line

VSM  gyakorlat:          81.82 – 50 %        on-line     

Aktuális minőségi mutatók -    on-line - Web lapról  -             www.index3000.hu  - elérhetőek.